In this tutorial I would like to show you different ways to weather your armor and props. The type of character you are making should help you decide what kind of strategy to choose for your weathering. Battle damage on a big cartoony sword can be made by making big chips and scars in the surface, but for a much more realistic character there are other strategies that would look more coherent. Your reference pictures can sometimes offer clues to what strategy you should choose. A combination of strategies is also often a good idea. Rule 1 of weathering is not to be afraid to get your hands dirty!

I denne beskrivelsen vil jeg gjennomgå ulike måter man kan “elde” rustning og props. Hvilken type karakter du skal lage kan påvirke hvilke strategier du bør velge for å gjøre denne eldingen. Kampskader i et stort og tegneserieaktig sverd kan lages ved å gjøre store hakk og arr i overflaten, men hvis du skal lage en mer realistisk karakter finnes det andre strategier som passer bedre for disse. Referansebildene kan veilede deg i forhold til hvilken strategi du bør velge. En kombinasjon av strategier er også ofte en god ide. Regel nummer 1 for elding er å ikke være redd for å bli skitten på hendene!

DSC_0359– Knee armor as part of the Warlock (Destiny) boots.

Cartoony scars and battle damage / Tegneserieaktige arr og kampskader

One way of making battle damage is to make actual chips in the foam base. If you are covering it with worbla you push the soft worbla into these cracks to get the depth of it. For some characters with huge armors and huge weapons (like World of Warcraft and such) these deep cracks are appropriate. You can use 3 different shades to color, highlight and increase depth when you paint them. These damages often are dark inside the damage, lighter around the damage and have an extra line of contours along the edge. See picture below, borrowed by my friend N1njaG1rls cosplay, who made an Orrian heavy armor with this badass sword as “accessory”.

En måte å lage kampskader på er ved å skjære faktiske hakk i EVA-skumbasen. Hvis du dekker prosjektet ditt med worbla fungerer det ved at du dytter den varme worblaen inn i disse sprekkene for å få dybde i det. For noen karakterer med store rustninger og store våpen (slik som World of Warcraft og slikt) så er slike dype sprekker passende. Du kan bruke tre forskjellige nyanser av farger for å highlighte og øke dybden når du maler disse. Slike skader er ofte mørke på innsiden av skaden, bleke rundt kantene (hvor malingen er skrapet av) og har en strek med ekstra kontur langs kantene. Se bildet nedenfor som jeg har lånt av min venn N1njaG1rls cosplay. Hun laget en Orrian heavy armor med dette rå sverdet som “tilbehør”.

10959462_741234805984083_4591271878026248877_n– Sword and photo by N1njaG1rls cosplays

Realistic battle damage / Realistiske kampskader

For characters from movies or more realistic worlds (Lord of the Rings, Destiny) the huge chips can be a little too much, or just not “in character”. For these characters battle damage may be scratches in the paint coat, dents or rust. Again – study your reference pictures and the in game / in movie characters to see what kind and where they are damaged. Logical places to be worn are along the edges and where details are sticking out. Edges on swords should always be worn.

For karakterer fra filmer eller mer realistiske spill (Lord of the Rings, Destiny) så kan slike store skader bli litt for mye, eller rett og slett ikke riktig for karakteren. For disse karakterene kan kampskader komme i form av skraper i lakken, bulker eller rust. Igjen – studer referansebildene eller karakteren i spillet / i filmen for å se hva slags og hvor skadene er. Logiske stedet hvor slitasje forekommer er langs kanter og der hvor detaljer stikker ut. Kantene langs sverd bør alltid være slitt.

DSC_0390

Although the cartoony way of weathering / damaging can be “simpler” in terms of designing and painting, making more realistic weathering / damaging can include a lot more than just paint. This is why some cosplayers choose to do both the cartoony and the realistic approach. Ways to get realistic looking weathering / damaging include:

– More layers of paint (like described when making my Warlock helmet) and then scratching and chipping of the upper layer. This can be done with sandpaper, needles and paper.

– Drybrushing rust or “the color underneath the upper coat” (like dark grey)

– “Painting” with needle tips

– Use your dry fingers to get a more organic look. Works really well for highlights and shadows on staffs and wooden objects too! First paint with a brush and the rub it untill the color fades.

– Painting your object with a darker shade and then drying it off with a cloth or paper so it only stays in the cracks and dents. This makes it look old and dirty.

DSC_0359– Using drybrushing and needles to paint and scratch off paint

Selv om den tegneserieaktige måten å elde / skade kan være “enklere” på den måten at det oftest innebærer å male på detaljene, så kan den realistiske måten kreve flere ulike metoder enn å male. Dette er grunnen til at noen cosplayere velger å kombinere strategiene. Måter å oppnå realistisk utseende elding / skading er blant annet:

– Flere lag med maling (som beskrevet i innlegget mitt om Warlock hjelmen) og deretter skrape og plukke av det øverste laget. Dette kan gjøres ved hjelm av sandpapir, nåler eller papir.

– Tørrmale (dry brushing) rust eller den fargen som tenkes å være under det øverste laget (som mårkegrå)

– “Male” med nålspisser

– Bruk fingertuppene for å få et mer organisk utseende. Dette fungerer bra for skyggelegging og highlighting på staver og andre objekter i tre også! Mal først med pensel og gni det så ut med fingeren til det bleker.

– Mal gjenstanden med en mørkere versjon av fargen og tørk det av med papir eller en klut etterpå slik at malingen bare blir liggende i sprekker og bulker. Dette får det til å se gammelt og skittent ut.

Cosplays where weathering and battle damage may not be necessary / Cosplay hvor elding og kampskader ikke alltid er nødvendig

Normally you should always consider weathering, at least armor and weapons. It simply makes things look more real and believable, as well as it give a better impression. However, there are some exceptions. Although it is never wrong to weather, there are some characters that are so polished in the references that it’s not wrong to not weather either. Like this Link in Zora armor (Legend of Zelda). She won the judges favorite at Desucon 9 with this costume, because her great likeness to the character. Although she didn’t make any battle damage, she did a lot of shadows and highlighting.

You should however always do detail painting!

Cosplay by Rhavaniel creations. Photo by Rojano photo

Vanligvis bør du alltid vurdere å elde kostymene dine (i hvert fall rustninger og våpen). Det får ting til å se mer ekte og troverdig ut, samtidig som det gir et bedre inntrykk. Det finnes imidlertid unntak. Selv om det aldri er feil å elde et kostyme, så er det enkelte karakterer hvor som er så polerte at det ikke blir feil å la være å elde det heller. Slik som dette eksempelet med Link i Zora rustning (Legend of Zelda). Hun vant dommernes favorittpris på Desucon 9 for sin likhet til originalkarakteren. Selv om hun ikke laget kampskader har hun jobbet mye med skyggelegging og highlights.

Derimot bør du alltid male detaljer!

20150406_215153– Using shadows and contouring to age and deepen the edges of Fenris’ (Dragon age 2) crest

Weathering fabrics / Elding av tekstiler

Weathering “normal” fabrics like cotton and polyester blends can be done by simply making it dirty and if you need tears in it you can actually go over it with sandpaper. Which is what I did for my Shepard cosplay (Mass Effect 3). You should however always try on a piece of the fabric you’re using before you tear in to your costume 😉 Stretchy cotton for example can easily tear a lot more than you intend.

Å elde “vanlige” tekstiler slik som bomull- og polyesterblandinger kan gjøres enkelt ved å gjøre stoffet skittent. Og hvis du trenger flenger eller slitte deler kan du gni stoffet med sandpapir, grovt eller fint. Dette er hva jeg gjorde for å flenge opp mitt Shepard cosplay (Mass Effect 3). Du bør alltid prøve ut på et stykke av tekstilen du bruker før du kaster deg over kostymet ditt, bare for å se hvordan det fungerer. Stretchy bomull kan for eksempel revne mye fortere enn du ønsker.

20150613_102309

If you are like me and prefer to use fake (faux) leather instead of real leather then you may have noticed that aging / weathering this material is slightly harder than the real thing. This is because fake leather is basically plastic fastened to a net of fabric. If you start tearing into this it will break, and not in a good way. So weathering fake leather can be done by the same principle as drybrushing (patinting with just a tiny bit of paint on the brush). For the weathering of the leather for my Warlock gloves, I used a sponge, a shoe brush and two sorts of acryllic paint. What colors you choose depends on what you’re weathering, but different variations of black, grey and brown should be the basic colors to work with.

Hvis du er som meg og foretrekker å bruke fuskeskinn fremfor ekte skinn, så har du kanskje lagt merke til at det er litt mer utfordrende å elde dette materialet fremfor ekte skinn. Dette kommer av at fuskeskinn ikke er stort mer enn plastikk festet på et nett av tekstil. Hvis du begynner å slite i dette så vil det gå istykker, og ikke på en bra måte. Så elding av fuskeskinn kan gjøres etter samme prinsipp som tørrpensling (drybrushing; male med minimalt farge på penselen). Da jeg skulle elde og “slite” skinnet på mine Warlock hansker, brukte jeg en svamp, en skobørste og to typer akryllmaling. Hvilke farger du skal bruke kommer an på hva du skal elde, men variasjoner av svart, grå og brun er som regel de rette basisfargene å gå ut fra.

20150613_102856For this particular project I used mainly black with just a bit of dark brown in it. As you can see in the picture above, I smeared some paint on the sponge and then “dried it off” on the paper until there was hardly anything left on the sponge (hence drybrushing). I then went over the fake leather with it, just softly sliding it over the surface of the leather. After I had done that I brushed with the shoe brush as hard as I dared without it breaking to rub it into the pores of the leather. Lastly I went over it with some dry kitchen paper to rub off any excess paint and the paint would only stick in the tiny pores of the leather. This has to be done fast – before the paint has time to dry – so just do small areas of the fabric. I did this before I started cutting the fabric for the gloves, which is probably the best way to do it. It would have been much harder to get a pretty result had I done this to the already sown gloves.

For dette bestemte prosjektet brukte jeg hovesakelig svart med bare litt mørkebrun i. Som du kan se i bildet ovenfor, tok jeg litt maling på svampen og tørket det av på papiret til det var nesten ingen maling igjen på svampen. Deretter strøk jeg den forsiktig over fuskeskinnet. ETter at jeg hadde gjort det, børstet jeg med skobørsten så hardt som jeg våget uten at det skulle revne, for å virkelig få det nedi porene på skinnet. Til sist tok jeg tørt kjøkkenpapir og tørket av all øvrig maling fra skinnet. Dette må gjøres fort, før malingen rekker å tørke. Derfor bør du bare ta deler av stoffet av gangen. Jeg gjorde denne eldingen før jeg klippet opp og sydde stoffet, og det er nok den smarteste måten å gjøre det på. Det ville vært vanskelig å få et pent resultat dersom jeg hadde gjort denne prosessen på de ferdig sydde hanskene.

20150613_102902– More or less the weathered look I ended up with

Advertisements