Making the Warlock’s Skorri’s bond that is part of the Iron Regalia set from Destiny / Iron Banner.

Hvordan jeg laget Warlock armobåndet Skorri’s bond som er del av Iron Regalia settet fra Destiny / Iron Banner.

This is what I used / Dette brukte jeg:

– Worbla (Nerdeportalen)

– Transparent Worbla (Nerdeportalen)

– To 12V LED-striper (Ebay) og to 12V batterier (Clas Ohlson)

– Aluminiumsfolie (matvarebutikken)

– Trelim og sandpapir (Clas Ohlson)

– Loddetinn og Loddepinne (Clas Ohlson)

– Elektriske ledninger (veldig tynne, kjøpes på Clas Ohlson for eksempel, bare sørg for at de har flere tråder i seg)

– Små brytere (Clas Ohlson)

– Borrelås (Stoff og Stil)

– Acrylmaling (Søstrene Grene og Panduro)

– Annet: Papp, brytebladkniv, saks, smeltelim/limpistol

20150630_2024531) First I made a two layered worbla base with the right width for my arm (including the jacket!). This makes it as stirdy as it has to be. I then glued aluminiumfoile all around the worbla. Doesn’t matter if it gets wrinkled because that will only funk up the lights when it is done. Also, embed two strips of velcro on the inside where they are going to be fastened to the jacket. See the last picture in this tutorial for how. Remember that velcro melts easily when exposed to a heat gun, so keep it covered!

1) Først laget jeg en base tilpasset tykkelsen på armen min (med jakke!) med en to-lags remse worbla. Dette gjør at hele greia blir veldig holdbar. Jeg limte fast aluminiumsfolie på utsiden hele veien rundt armbåndet. Det gjør ikke noe om folien blir litt rynkete, for dette vil bare få lyset til å se mer stilig ut når alt er ferdig. På innsiden av armbåndet, fest to striper med borrelås der hvor den skal festes til ermet på jakken. Se siste bildet i denne tutorialen. Husk at borrelås smelter lett når du bruker en varmepistol, så pass på å ha dem tildekket og ikke bruk varmepistolen rett på dem.

20150630_201922 2) Next you need two LED-strips. I chose these particular ones because they have some real kick (shines bright) and they were just the right width and length. I ordered them on Ebay in clear/white light. The two 12V batteries were the smallest I could find. Each need their own battery. I chose to use two because I wanted light both on the top and the bottom to get the most light out of it.

2) Det du trenger videre er to LED-striper. Jeg valgte akkurat disse fordi de hadde skikkelig sterkt lys (og jeg ville det skulle synes i dagslys) og de hadde akkurat riktig tykkelse og lengde i forhold til armbåndet. Jeg bestilte dem på Ebay i klar/hvitt lys. De to 12V batteriene var de minste jeg kunne finne. Hver av stripene trenger sitt eget batter ettersom 1 stripe og 1 batteri begge var 12V. Jeg valgte å bruke to lysstriper fordi jeg ville ha en oppe og en nede for å få mest mulig lys ut av armbåndet.

20150630_202824

3) I glued the LED-strips on with just regular melting glue. Both the aluminium foile and the LED-strips stuck really well with this method. If not I would have used superglue. As you can see, I used the LED-strips to make out the frame of the armbond.

3) Jeg limte fast LED-stripene med bare vanlig smeltelim og limpistol. Både aluminiumsfolien og LED-lysene satt veldig godt fast bare med denne enkle metoden. Hvis ikke ville jeg brukt superlim i stedet. Som du kan se brukte jeg LED-stripene til å danne rammen for armbåndet.

20150701_204501

4) Now here is the tricky part (especially to explain) =) To keep the batteries stable, as well as being able to change them if needed, I had to make a battery holder. Since there are none to be bought (as far as I know) I had to make one out of worbla. What I did is I shaped them after the batteries and then used soldering tinn to make the “outtakes” where the batteries touch the wires. Here you need to be really careful because the wires have to be kept perfectly in place and not use more soldering than you absolutely have to. You can solder the wires directly to the batteries, but then you won’t be able to change the batteries without operating on the object again later. Once the batteries are in place, you solder everything together, making sure you got the right of + and -. I highly recommend that you try the lights after every single thing you do to make sure you’re still on the right track. If the lights fail to work, then you always know that the problem is the last thing you just did, and you don’t have to troubleshoot the whole thing. You should check out other tutorials for the specifics of how to solder and connect wires.

4) Nå kommer det vanskeligste (spesielt å forklare) =) For å holde batteriene på plass, samt å kunne bytte dem ut ved behov senere, så laget jeg en batteriholder. Såvidt jeg vet kan man ikke få kjøpt en slik (disse små batteriene brukes oftest bare i småelektronikk) så jeg laget en ut av worbla. Det jeg gjorde, var å forme worblaen etter batteriene og så lodde fast ledningene der hvor batteriene ender. Det er viktig at du er forsiktig her, for batteriene skal berøre mest mulig av ledningen og du ikke bør bruke mer av loddetinnet enn du absolutt må. Du kan lodde fast ledningene på batteriet, men da kan du ikke bytte ut batteriene uten å måtte operere hele greia senere. Når batteriene er på plass kan du lodde sammen alle ledningene. Vær nøye så du alltid har riktig + og – side. Jeg anbefaler på det sterkeste at du prøver ut lysene for hver gang du har gjort en ny lodding, slik at hvis noe ikke fungerer vet du alltid at det var det siste du gjorde som er problemet. Da slipper du å lete etter feil i hele systemet. Du burde sjekke andre tutorials for spesifikke beskrivelser av hvordan man lodder og kobler ledninger. Dette er ikke en tutorial hvor det er i fokus.

20150701_2141465) Finally, this is what it should look like. I hotglued and taped the wires and switches in place like this. Make sure the placement is exactly where you need it to be. I had to reposition the switches after this picture was made so they would be less visible. If you use hot glue to do this then be VERY CAREFUL. The hot glue can soften the worbla and just a small change in the worbla can cause the connections in the battery holder to break. Therefor, juse just a little bit of hot glue and then tape as much as possible around the battery holder.

5) Slik skal det se ut når du er klar. Jeg brukte smeltelim og teipet ledningene og bryterne på plass slik som på bildet. Vær nøye med at plasseringen av bryterne er akkurat der de skal være. Etter at dette bildet ble tatt måtte jeg løsne dem og feste dem på nytt så de ble mindre synlige. Hvis du bruker varmelim så vær VELDIG forsiktig. Smeltelimet kan få worblaen til å mykne og bare en liten endring i worblaen kan gjøre at batteriene mister kontakten med lednignene. Dermed bryter hele greia sammen. Derfor brukte jeg bare bittelit smeltelim og resten teip for å holde batteriholderen på plass.

20150702_113446

20150702_1206116) Next I had to use photoshop to make out the right pattern. I used a piece of the reference picture and just cut and pasted it to get it to continue. I then printed it out and glued the picture to a piece of cardboard. When it had dried I started cutting out all the details, being very thourough about it… Took me about an hour. Next I painted it in the color I wanted it to be. After 3 coats of paint I let it dry and then cut it out again to get the details even more perfect. I wanted as much light as possible to get through, so that meant as much “air” in the pieces as possible.

6) Det neste var å bruke photoshop for å få riktig mønster. Jeg brukte et lite klipp fra referansebildet og klipte/limte dette etter hverandre for å få en remse av det samme mønsteret. Deretter printet jeg det ut og limte det fast på en pappremse. Når limet hadde tørket helt begynte jeg å kutte det ut med en liten brytekniv. Det var veldig mange detaljer og mye nøyaktighet. Det tok meg om trent en time første gang. Deretter malte jeg med acrylmaling i de fargene jeg ville ha. Etter at tre lag med maling hadde tørket måtte jeg gå over og skjære ut detaljene igjen for å få det enda mer perfekt. Ettersom jeg vil at mest mulig lys skal slippe gjennom mønsteret måtte utskjæringene være så store som mulig.

20150718_2252427) After the pattern was done, I glued it to the LED-strips. Like I said the LED-strips were going to be the frame of the bond. Once the cardboard was fastened, I put a strip of transparent worbla over it. The reason I used transparent worbla instead of any kind of plastic is that transparent worbla is very thick and stubborn. I could drop it on the ground and it will never crack og break. It gives in if you push something in it, but it then keeps it’s form afterwards. So it was the best material I could think of for this. Also, it is a bit sticky when I cover it with normal worbla, which was the next step. Once the transparent worbla was in place, I made a frame on the top and bottom with normal worbla to keep everything safe and in place. Again – make sure that applying heat and warm worbla does not interfere with your battery holder made out of worbla.

7) Når mønsteret i papp var ferdig, limte jeg det fast på LED-stripene. Som jeg sa tidligere brukte jeg LED-stripene som ramme for armbåndet. Når papp-mønsteret var festet, la jeg et lag med gjennomsiktig worbla (heretter kalt TranspWorbla) over. Den er like høy og lang som resten av armbåndet. Grunnen til at jeg valgte å bruke TranspWorbla til dette i stedet for plastikk, er at TranspWorbla er et veldig tykt og sta materiale. Jeg kan lett miste det ferdige armbåndet i bakken uten at den sprekker eller knuser. Hvis noe presses mot det så gir det litt etter, men det gjenopptar formen sin etterpå. Så dette var det beste materialet jeg kunne tenke meg i dette tilfellet. I tillegg oppfører TranspWorbla seg litt klissete når det kobles med vanlig worbla. Selv om den ikke limer seg så godt fast til vanlig worbla, så fester den seg godt nok til å ikke skli ut av form. Så snart TranspWorbla var på plass, laget jeg en ramme over og under i vanlig worbla. Dette holder alt sammen fast på plass. Igjen – vær forsiktig når du bruker varme og varm worbla sånn at det ikke lager endringer i batteriholderen du laget i worbla. Bare små endringer kan gjøre at noe forskyver seg og batteriet mister koblingen. Da får du ikke lys…

8) So next up is priming, sanding and painting. I’ll be doing other tutorials considering these parts of the process.

8) Etter dette følger priming, sliping og maling. Jeg skal lage andre tutorials som beskriver dette mer i detalj.

DSC_0370Finished Skorri’s arm bond

DSC_0372

The switches underneath. Also two velcros embedded in the worbla on the inside to fasten it to the arm of the jacket

Advertisements