Since I was making these costume pieces at night, I was too tired and too much hurry to bother taking a lot of WIP pictures. I’m sorry. But here are at least some 😉 The armored sholder is made entirely out of Black Worbla using two types of foam strategies: The sandwhich method for the base and a mold with isolation foam for the top.

Ettersom jeg laget disse kostymedelene om natta, så var jeg for trøtt og hadde det for travelt med å bli ferdig til at jeg prioriterte å ta bilder underveis. Men her er det i alle fall noen. Denne skulderdelen er laget helt av Svart worbla.

13087748_210482296010392_6216447617049102379_n
Photo: Katrix Media

 

So I started with making just a pattern by measuring my arm (with the sweater on). Then I made the base as a Worbla sandwhich as pictured above. When drawing on the black worbla, I found that it works well with a fabric pencil (not a pen – a pencil!)

Jeg begynte ved å lage et mønster bare ved å måle over armen min (med genseren på). Deretter laget jeg en enkel worbla sandwhich som på bildet ovenfor. Når du tegner på svart worbla har jeg funnet ut at det enkleste er å bruke en tekstilblyant (krittblyant).

20151120_134621

The top part of the shoulderpiece has a certain shape. Not really round, but with some edges. I needed to create a mold to shape the worbla over to get these right. So I drew a pattern and cut out a piece of isolation foam from it. I then drew on the “edges” and started cutting and sanding until it looked right:

Den øverste delen av skulderstykket har en bestemt del. Den er ikke helt rund, men har noen kanter. Jeg måtte lage en form for å forme worblaen over for å få til disse. Jeg tegnet opp en mønster og skar ut av en isoleringsplate (Jacko foam). Deretter tegnet jeg på der “kantene” skulle være og begynte å skjære og sande ned helt til det ble seende riktig ut:

 

Now remember that ALL inaccuracies in a base will easily transfer to the worbla, so make sure it is smooth and nice. I then molded a layer of worbla over it and let it cool.

Husk det at ENHVER unøyaktighet i formen lett kan overføres til worblaen, så vær sikker på at overflaten er glatt og fin. Jeg formet deretter et lag med worbla over og lot den kjøle.

20151105_013636

When it had cooled completely I carefully removed the inner core, since I would have to bend the worbla over a rounded base. I reheated and glued it onto the base with just the worbla’s own glueing properties.

Da den hadde kjølt seg helt fjernet jeg forsiktig skummet på innsiden ettersom jeg skulle bøye worblaen over en avrundet base. Jeg varmet opp og limte den til basen bare med limet i worblaen.

 

Next I drew on the details on the pattern I had used initially for the base. As you can see, this is some serious detailing. I had to cut out all small pieces in black worbla and attach and shape them just right. It took some time I’ll tell you.

Dernest tegnet jeg detaljene på mønsteret jeg opprinnelig brukte for å lage basen. Som du kan se er det en god del små detaljer. Jeg måtte klippe ut hver del i svart worbla og deretter feste og forme dem rett. Det tok ganske mye tid.

IMG_20151104_233425

I then used worbla scraps to make all the details on the side and on the back of the shoulder piece. This was actually a bit fun to make ❤ Although I burned my fingers quite a lot…

Deretter brukte jeg worblarester for å lage alle detaljene på siden og bak skulderstykket. Dette var egentlig ganske morsomt å lage ❤ Selv om jeg brant fingrene mine en del ganger…

So here are all the different details attached to the base. Also, I made myself a shoulder/arm by wrapping my arm in plastic and tape, so I could shape the warm worbla over it. Since black worbla gets hotter and takes longer to cool than normal worbla, I’d rather shape it this way than by holding it against my arm for half an hour…

Her er et bilde med alle detaljene festet til basen. I tillegg laget jeg meg en skulder/arm ved å surre inn armen min med plastfolie og teip sånn at jeg kunne forme worblaen over den. Ettersom svart worbla blir varmere og bruker lengre tid på å stivne helt enn normal worbla, så formet jeg den heller slik enn å holde den mot min egen arm i en halvtimes tid…

20151105_031601

I primed it with a couple of layers of Filler spray (see my complete priming tutorial here) and painted it like a hero. Awyiss!

Jeg la grunnlaget for malejobben med et par lag Filler spray (se min fullstendige gjennomgang av alternativer for grunning her) og malte deretter som en helt for å bli klar.

DSC_2123

Dirt and contouring between the golden details makes it stand out and look more realistic.

Skitt og konturering mellom de gylne detaljene gjør at det står mer ut og ser mer realistisk ut.

DSC_2126

On the leathery shoulder part I used loads of faux leather. I made the back plate with a piece of worbla in it so it would be easier for it to keep it’s shape. The trinagular ring in the middle is made also with black worbla and the sandwhich method.

På den andre skulderen har hun en del i skinn. Har har jeg brukt en mengde fuskeskinn (skai). Platen bakerst har i tillegg et lag med worbla i seg så den lettere kan holde formen. Trekanten i midten er laget av svart worbla gjennom sandwhichmetoden.

DSC_2128

Advertisements