I am now going to show you how to create shoe covers, or even create entirely new shoes from old ones. It is easy. But you need to be exact.

Jeg skal i dette innlegget vise deg hvordan du kan lage skotrekk – eller å lage helt nye sko ut av gamle par. Det er lett, men du trenger å være veldig nøye.

sctut10For this particular cosplay I bought some new cheap shoes that I would have to redress to get the right look.

For dette cosplayet kjøpte jeg noen nye, billige sko som jeg måtte kle om for å få riktig utseende.

sctut9

sctut8

Next you need to wrap the whole shoe in some plastic foil. You’ll need to tape all the way around most of it, so cover it completely. Also make sure to place the first pieces of tape so that the foild does not move while you’re covering it. Now cover all of it with some tape, making sure that they cross each other so it won’t rip when you’re cutting in it later. Make sure that everything is even and smooth over the surface of the shoe. It could be a good idea to put some paper or something inside the shoe so it keeps its shape while you’re wrapping it tight. Remeber that you only need to do this with one of the shoes, unless the two shoes of your character look different.

Neste steg er å tulle hele skoen inn med plastikkfolie. Du kommer til å måtte teipe rundt nesten hele skoen, så vær sikker på at folien dekker alt. De første bitene med teip bør legges slik at folien blir holdt på plass mens du teiper resten. Nå skal hele skoen dekkes med teip, og sørg for at teipbitene krysser hverandre litt sånn at det ikke revner eller sprekker så fort når du skal klippe i den senere. Vær nøye med å gjøre hele dekket jevnt og glatt over skoens overflate. Det kan være en god ide å putte litt papir eller liknende på innsiden av skoen slik at den holder fasongen mens du gjør dette. Husk at du bare trenger å gjøre dette med en sko, med mindre de to skoene til karakteren ser ulik ut.

sctut7Now you need to first take a marker and draw on the line along the sole of the shoe, and along the edges on top. Then you draw on the seams or different layers/parts based on your reference pictures. If you are lucky, the will follow the same seams as in the original shoes, but if not – don’t fret. Just draw on the parts from the reference. Make sure to be as exact as you can! Also you should mark each part with 1) if it is the right or the left foot (so you don’t forget which you used for reference), 2) what direction is up, and any other bits of information you should remember once you’ve cut out every part.

Oh! If you need to install room for a zipper, then this is the time to do it! When you cut out the fabric (later) then you need to make a bit more seam allowance for these.

Nå tar du en tusj og tegner langs kantene på skoen – langs sålen og toppen av skoen. Deretter tegner du opp der sømmene eller de ulike lagene av skoen går basert på referansebildet ditt. Hvis du er heldig vil disse følge de samme sømmene som skoen under, men hvis ikke så er det ingen krise. Bare tegn på de delene som du ser i referansen. Pass på å være så nøye som du kan! Sørg for å markere hver del med 1) høyre eller venstre fot (så du ikke glemmer hvilken du brukte som referanse), 2) hvilken retning som er opp, og eventuelt andre ting som er viktig å huske på når du etterpå skal klippe den i ulike biter.

Og! Hvis du skal lage plass til en glidelås så må du tegne opp denne så nøye som mulig også. Når du klipper ut bitene i stoff (senere) så må du gi litt ekstra sømplass (seam allowance) på begge sider der glidelåsen skal være.

sctut6Here we go! All parts of the shoe correctly marked and cut out.

Og da er vi et steg nærmere. Alle delene av skotrekket er nøye klippet ut og markert.

sctut5Now comes the time to draw the parts on to the fabric. Since you have a right foot and a left foot, you need to draw every part on twice – one time the right way and one time the opposite way. Be very exact when drawing this so that you won’t get trouble when you’re sewing the parts together. Also be careful with stretchy fabrics so they don’t get stretched while sewing, because then the parts won’t come together.

When you cut all the pieces out, make sure to have 0,5 cm clearance from the edges you’ve drawn.

Nå er det på tide å tegne opp delene på stoffet. Siden du har en høyre fot og en venstre fot, så trenger du å tegne på hver del to ganger – en gang på rettsiden og en gang på vrangsiden. Vær veldig nøye når du tegner dem opp slik at du ikke får problemer når du skal sy dem sammen etterpå. Vær forsiktig med stretchy stoffer slik at de ikke strekker seg mens du syr, for da vil ikke delene passe sammen.

Når du klipper ut delene, så sørg for å ha 0,5 cm  ekstra stoff utenfor kantene du har tegnet opp.

sctut4Some planning will save you a lot of time and heart ache. Sew the most difficult angles fist since the more you sew together, the harder it will get to navigate it through the machine. Be – very – exact – where – you – palce – the needles. I always say that any inaccuracy, no matter how small, will grow for every step of the process. Be precice and this will fit perfectly!

Planlegging vil spare deg tid og frustrasjon. Sy sammen de vanskeligste vinklene først siden det blir vanskeligere å stykket gjennom symaskina for hver side du har sydd sammen. Vær – veldig – nøyaktig – hvor – du – plasserer – nålene. Jeg pleier å si at unøyaktigheter, uansett hvor små, vil vokse seg større for hver del av prosessen. Vær nøyaktig og dette vil passe skoen perfekt!

sctut3Now comes the time for a test fit. If something is too loose or needs to be adjusted – this is the time for it! Again – be precise 😉

Once the fit is right, you can glue down the edges inside so they won’t twist and show throught your covers.

Nå er det på tide å se om den passer. Hvis noe er for løst eller må justeres, så er det nå du må gjøre det. Igjen – vær nøyaktig 😉

Når de passer godt kan du lime ned kantene på innsiden slik at disse ikke vrir seg og synes gjennom trekkene.

sctut2 sctut1

Now you have two choices: If you are making just a cover that you will take on and off, you need to make some mechanism to keep it in place. This can for example be achieved by attaching velcros underneath the cover, that goes beneath the sole. This way you can use the same shoes for multiple costumes just by changing the shoe cover.

If you are however making a permanent shoe, you need to find some really good fabric glue and glue it on carefully. Start at the bottom along the sole and work your way patiently around, then adding some strengthening around the rest of the shoe. Remeber that your shoes and the fabric around them stretch a lot while you’re walking in them. Depending on what fabric you’ve been using for the cover, the results will vary. Some fabrics let the glue seep through , some fabrics are so thin that they will wrinkle and so on. Do a test with the fabric before you start glueing it to your shoes. Again – patience and precision is golden!  For these shoes I used Güttermann HT2 from Stoff&Stil. For my Warlock boots however, which were HEAVY DUTY boots, I used E6000.

Now you can weather it or whatever to your heart’s desire.

Nå har du to valg: Hvis du lager bare en skotrekk som du skal kunne ta av og på, så må du ha en festemaknisme for å holde trekket på plass mens du bruker skoene. Dette kan du gjøre for eksempel ved å feste borrelås på trekket som går under sålen på skoen. Slik kan du bruke de samme skoene til flere kostymer bare ved å endre trekket.

Hvis du derimot skal lage en permanent sko, så trenger du å finne et veldig godt stofflim og lime det forsiktig på skoen. Begynn nederst langs sålen og jobb det tålmodig rundt hele skoen. Deretter kan du lime også andre steder på skoen for å holde det på plass. Husk at skoen beveger seg mye og stoffet tøyes når du skal gå i dem. Avhengig av hva slags stoff du bruker så kan resultatet variere. Noen stoff slipper litt lim gjennom, noen stoff er så tynne at de lett rynker seg og så videre. Gjør en test med stoffet før du limer fast trekket på skoen. Igjen – tålmodighet og nøyaktighet gir et godt resultat! Jeg brukte Güttermann HT2 fra Stoff&Stil.  Da jeg laget Warlock støvlene mine derimot, som var skikkelig tunge, tjukke boots, så brukte jeg E6000.

Nå kan du elde og skitne til stoffet etter eget ønske.

Advertisements