This is how I made my Warlock helmet of the Iron Regalia set from Destiny (Iron Banner)

Dette er hvordan jeg laget min Warlock hjelm, del av Iron Regalia settet fra Destiny (Iron Banner)

This is what I used / Dette er hva jeg brukte:

– Worbla (Nerdeportalen)

– Plexiglass (Biltema, Clas Ohlson)

– UV-film / Solfilm (Biltema)

– Acrylmaling (Søstrene Grene, Panduro)

– Trelim (Clas Ohlson)

– Mosegummi / treningsmatter (Jula, Clas Ohlson, Amazon.co.uk og Panduro)

– Annet: Caps, Parykkhode, limpistol/smeltelim, superlim, modelleringsverktøy (Clas Ohlson)

20150512_224606

1) First thing I did was put a hat on a wig head to get the size of my own head (my head is a bit bigger than the usual wig stand). I got the right size by putting the cap first on myself and then on the wig head. The helmet I made fits snuggly over my head with no room to spare. But then again, I can run and jump around without it sliding off my head =) I then covered the cap with foil and tape before I drew on the pattern of the helmet base. In this case it consists of four separate pieces.

Beware: The helmet when it’s done will be smaller then the pattern you first draw out. This because of how foam and worbla acts when it is first heated and then cools. I was not going to be wearing this helmet with a wig underneath for various reasons (ruins the wig, is too unstable, heat, visibility, the size of the helmet is already unproportionally small in the reference pictures, and so on). If that were not the case I would have had to consider this when measuring the pattern.

2) Det første jeg gjorde var å putte en caps på et parykkhode for å få størrelsen til mitt eget hode (hodet mitt er litt større enn en vanlig parykkholder). Jeg fikk riktig størrelse ved å først putte capsen på mitt eget hodet og deretter på parykkhodet. Den ferdige hjelmen sitter tett på plass over hodet mitt, uten noe tomrom. Dette gjør at jeg kan løpe og hoppe rundt uten at den sklier av hodet mitt =) Deretter dekket jeg capsen i plastfolie og teip før jeg tegnet på mønsteret til hjelmen. Denne består av fire deler som er sveiset sammen.

Vær oppmerksom på dette: Den ferdige hjelmen kommer ti lå være litt mindre enn det første mønsteret du lager. Dette kommer av at EVA (mosegummi/treningsmatte etc) og worbla endrer størrelse når det først varmes opp og deretter kjøler seg ned. Jeg hadde ingen planer om å bruke denne hjelmen over en parykk av flere grunner (ødelegger parykken, blir for ustabil, varme, utsyn av hjelmen, samt at størrelsen på hjelmen allerede er uproporsjonalt liten i referansebildet, og så videre). Hvis jeg skulle hatt parykk under måtte jeg tatt med dette i betraktning da jeg laget det første mønsteret.

20150513_0012462) Here I cut out the pattern I drew on the tape, and cut out the pieces in a thin EVA mat (JULA treningsmatte). I then cut the edges a bit so they were scewed and would fit together more easily. I glued it together with a glue gun and picked out the glue sticking out in the cracks. The cracks are supposed to be visible on the finished helmet, so I did not fill these out completely. Actually I used a soldering iron to widen them a bit. In this picture demonstrating that it still fits my head.

2) Her har jeg klippet ut mønsteret jeg tegnet på teipen, og klippet ut delene i EVA-matte (JULA treningsmatte). Deretter skar jeg til kantene på langsiden litt slik at de ble vinklet, og jeg kunne feste dem til hverandre lettere. Jeg limte dem sammen med en limpistol og pirket ut det øvrige limet i sprekkene. Sprekkene er ment å være synlige på den ferdige hjelmen, så jeg fylte dem ikke. Faktisk brukte jeg et loddejern for å utvide dem litt (lav varme). I bildet ovenfor sjekker jeg at den fremdeles passer hodet mitt.

20150514_130907 20150514_130936

3) The second layer of the helmet was made out of worbla sandwhich with 2 mm foam (Panduro). It consists of three parts as you can see in the pictures. Since they were double sided sandwhiches of worbla, it was easy to just stick it to the helmet base. This is the time to get rid of the noisy air bubbles in the worbla…

3) Det andre laget på hjelmen er laget av worblasmørbrød (worbla sandwhich) med 2 mm mosegummi (Panduro). Den består av tre deler, som du kan se på bildene ovenfor. Ettersom dette er dobbeltsidige smørbrød i worbla, klistret jeg dem bare på basen av hjelmen. Dette er et godt tidspunkt til å sprekke noen av de plagsomme luftboblene i worblaen…

20150514_134341 20150515_124214

4) Next was using plastic foile and tape again to draw out the pattern for the next layer of worbla. Since there were going to be A LOT of details (Iron Banner tree) on these parts, I chose to make a new layer of worbla sandwhiches to go over these. Yes, this is a lot of worbla, but then I would have total control of all the depths and details. You’ll see what I mean in the next stages.

4) Neste steg er å bruke plastikkfolie og teip igjen for å tegne på mønsteret til de neste lagene med worbla. Ettersom dette laget kom til å ha enormt mye detaljer (Iron Banner treet), valgte jeg å lage flere worblasmørbrød. Ja, dette innebar å bruke veldig mye worbla, men på den måten kom jeg til å ha full kontroll over alle dybdene og detaljene. Dere kommer til å se hva jeg mener senere i beskrivelsen.

20150515_133330 20150515_140309

5) The pattern I drew in step 4 is then transferred to foam in the correct thickness. For the “ear pieces” I used EVA-foam (Jula) which I cut and then sanded to get the right angles. Fine sand paper goes a long way, guys! It is kinder to the foam and keeps it for tearing. For the tree details, I printed out patterns from reference pictures, glued them to 2 mm foam (Panduro) and cut them out. This goes for the branches on the sides and the big tree on the top of the helmet. Just adjust the printed picture until you get the right size and compare it to the reference picture.

5) Mønsteret jeg tegnet i steg 4 overføres til mosegummi / EVA-skum i riktig tykkelse. For “ørestykkene” på sidene av hjelmen, så brukte jeg EVA-matte (Jula) som jeg skar til og brukte sandpapir for å jevne ut kantene og vinklene. Bruk et fint sandpapir, da dette ikke ødelegger foamen like lett som grovere sandpapir. For tredetaljene printet jeg ut mønsteret fra referansebilder, limte dem til 2 mm mosegummi (Panduro) og klippet dem ut. Dette gjelder greinene på sidene og det store treet på toppen av hjelmen. Tilpass størrelsen på utskriften til den blir riktig på hjelmen din, og sammenlikn dette med referansebildene.

20150515_1508326) Glue the foam pieces to your worbla helmet when all the proportions are right. This was 5 pieces of foam in my case. As you can see, here I included the edges along the helmet, since there are more layers in the original helmet.

6) Lim fast skumgummien til worblahjelmen når alle proporsjonene er riktige. Dette var 5 mosegummi-deler i mitt tilfelle. Som du kan se inkluderte jeg her kantene langs hjelmen siden det er flere lag også i originalhjelmen.

20150515_1545307) Next: add sexy. A coat of worbla. I use sculpting tools for working with clay to push the worbla into the pattern of foam. Make sure to take your time and make the edges really defined. I use tools out of wood since they don’t stick as easily to the worbla as tools out of plastic does. You can buy these clay sculpting tools in metal, wood and plastic. Remember that when you start priming with glue, these edges will become less sharp, so put some time into this.

7) Neste steg: Tilfør sexy. Et lag med worbla. Jeg bruker modelleringsverktøy beregnet for å jobbe med leire for å dytte worblaen inn i mønsteret av mosegummien. Vær sikker på at du tar deg god tid her for å gjøre kantene skikkelig tydelige. Jeg bruker modelleringsverktøy i tre ettersom de ikke klistrer seg like lett til worblaen slik som de laget av plastikk kan gjøre. Du kan kjøpe slike modelleringsverktøy i metall, tre eller plastikk. Jeg har kjøpt mine på Clas Ohlson. Husk å når du skal behandle dette med trelim senere, så vil kantene bli mindre skarpe, så ta deg god tid her.

20150515_2336158) Tricky part. Cutting out acrylic glass of plexiglass. First you need to experiment how to get the pefect size and shape of this fitted to your helmet so far. Make it out of cardboard and try installing when taking it on and off a couple of times. If it fits as is should you can continue.

Transfer the cardboard to foam (2 mm) and cut out the middle piece where you’re supposed to see. Make a worbla sandwhich out of it. Next you cut out the same size, only a little bit smaller (2-3 mm at the outer edges) in plexiglass. Make sure to sand the edges so you don’t cut yourself – and use gloves and glasses to protect yourself. Plexiglass can cut you just like normal glass. Add the sun/UV-film to the back of the plexiglass. For this particular helmet the face should not be visible through it when wearing it. I think I used 25% for this particular film.

Glue the plexiglass to the worbla frame and then add a new layer of worbla on the back. The simplest way is to use the same cardboard pattern that you used to make the frame. Now the plexiglass should be properly embedded in your worbla frame.

Next is cutting out the details in foam. You can put tape on your frame and draw them out first. I used a double 2mm layer for for the details to get depth. This way I could use the same method as in step 7 to push the worbla down and make depth in them. Worbla sticks to worbla, so just warm it up and fasten all the pieces in place. There you go! Now heat it up once more and fasten it on the inside of your helmet. Try it on to make sure everything fits right still. I recommend you put some tape over the front and back of just the glass to protect it while priming and painting it. Would suck to get scratches in it at any point after this.

20150516_1912578) OK, her må vi holde tunga rett i munnen. Å kutte plexiglass var en utfordring, syns jeg. Først må du prøve deg fram med papp for å finne riktig fasong og størelse i hjelmen din. Jeg anbefaler deg å feste pappbiten i hjelmen der den skal være og ta hjelmen av og på noen ganger for å være sikker på at den sitter riktig.

Overfør pappmønsteret til mosegummi (2mm) og klipp ut midten der du skal se ut gjennom. Dekk denne til med worbla på begge sider. Det neste du gjør er å skjære ut det samme mønsteret i plexiglass, men la det være 2-3 mm mindre hele veien rundt i kantene. Altså at den blir litt mindre enn rammen du nettopp laget. Pass på å gå over med sandpapir i kantene så det ikke blir skarpt. Bruk hansker og beskyttelsesbriller. Man kan skjære seg på plexiglass omtrent som på vanlig glass. Legg på sol/UV-filmen på baksiden av plexiglasset. På Biltema kan man velge mange ulike styrker (tror jeg endte opp på bruke 25% beskyttelse). For denne spesifikke hjelmen skal man ikke kunne se ansiktet fra utsiden når man har på seg hjelmen.

Lim plexiglasset på plass bak rammen og fest et nytt lag med worbla på baksiden. Det enkleste er å bruke det samme mønsteret du brukte for å lage rammen. Dette laget med worbla fester seg så til rammen og holder plexiglasset pent på plass.

Neste steg er å skjære ut detaljene i mosegummi. Du kan bruke tapetteip på rammen og tegne dem på for å få riktig størrelse, og prøv deg fram med papp hvis du trenger. Skjær det ut i 2mm mosegummig og dekk med worbla. Akkurat som i steg 6 brukte jeg her to lag med 2mm mosegummi for å få dybde. Da var du klar. Varm opp worblaen og bare fest detaljene på plass i rammen. Etterpå fester du alt sammen på innsiden av hjelmen. Prøv den på deg igjen for å være sikker på at alt er som det skal. Jeg anbefaler at du fester tapetlim på innsiden og utsiden av plexiglasset for at det ikke blir skadet under behandlingen og malingen senere.

20150516_2250459) Here is where I stop going into details. I used the same strategy to make the chin part. I made it out of cardboard first to get the size right, and then made a base with foam covered in worbla. I then used tape and drew on the details which I then used 2mm foam to make and covered with – you guessed it – worbla. Oh my lord I used a lot of worbla for this…

The same goes for the parts in the neck (see step 10) where I used thick EVA foam for the base, and a 2mm layer on top to get the edged details in it. 5mm and 2mm foam covered with worbla and attached to the helmet.

9) Herfra går jeg ikke ned på detaljnivå lenger ettersom jeg følger samme strategi som ovenfor. Jeg laget hakepartiet først i papp for å få riktig størrelse og fasong. Deretter laget jeg basen i EVA-skum og dekket med worbla. Jeg teipet med tapetlim for å tegne på detaljene og laget disse i 2mm mosegummi som jeg – du gjettet riktig – dekket med worbla. Herreminhatt så mye worbla jeg har brukt på denne delen…

Det samme gjelder delene i nakken (se bildet nedenfor) hvor jeg brukte en tykkere EVA-matte som base og deretter 2mm lag over denne for å få kantene og detaljene. 5mm og 2mm EVA-matter dekket med worbla og deretter festet til resten av hjelmen.

20150523_23582710) Then comes priming and painting. I primed with multiple layers of wood glue, making sure to use a small brush in the deeper details so that the glue would not erase them (like the trees on top of the helmet). I just covered it in glue and then went over the details with a smaller brush. Then I did a layer of glue/gesso and sanding, glue/gesso and sanding, glue/gesso and sanding… You get the essence of it…

10) Deretter følger behandling og maling. Jeg behandlet hjelmen med flere lag trelim, hvor jeg først dekket alt med en stor pensel og deretter gikk over detaljene med en mindre pensel. Hvis man ikke gjør dette kan limet legge seg i kantene og gjøre dem mindre definerte. Dette trinnet bestod altså av et lag med lim (og senere gesso) og deretter sliping med sandpapir, lim/gesso og sandpapir, lim/gesso og sandpapir… Dere skjønner tegninga…

20150523_224153

11) Since in the reference picture, the paint job on the helmet is worn in the edges, and a dark grey is visible underneath, I went over all these areas of the helmet with a dark grey/metallic paint first. I also painted all the white parts of the helmet at this point.

11) Ettersom referansebildene viser at malingen på hjelmen er slitt langs kantene, og et lag med mørkegrå farge synes på undersiden, så gikk jeg over alle disse delene av hjelmen med en mørkegrå/metallisk maling først. Jeg malte også de hvite delene av hjelmen på dette punktet.

20150526_19210412) Next step was figuring out the bronze color that would be the base for the rest of the costume, both jackets and armor. After a lot of experimentation I painted all the parts of the helmet 2-3 times just evading some of the worn parts.

12) Neste steg var å finne ut av bronsefargen som kom til å gå igjen i resten av kostymet, både jakkene og armoren. Etter mye eksperimentering malte jeg alle delen av hjelmen 2-3 ganger og unngikk de delene som skulle være slitt.

13) Weathering. I won’t get into details about weathering because that will be covered elsewhere. Long story short, I drybrushed some more grey along the worn parts to blend it with the bronze, and then actually rubbed some sandpaper over the edges to get a really weathered look. It worked nicely. I then drybrushed some lighter version of the bronze paint over that again to highlight a little bit. I then painted the inside and the screen in different hues of black, grey and metallic.

13) Weathering (finnes det noe godt norsk ord for det?) Jeg skal ikke gå inn i detaljene for dette her, for det vil jeg skrive om et annet sted. Lang historie kort så brukte jeg “drybrush” metoden (bare BITTELITT maling på penselen av gangen) og gikk over de grå/slitte delen av hjelmen for å smelte overgangene til bronsefargen. Etterpå brukte jeg et fint sandpapir og gikk forsiktig over disse delene for å få det til å se skikkelig slitt ut. Det funket fint. Til sist drybrushet jeg igjen en litt lysere versjon av bronsemalingen over disse områdene for å forsterke effekten. Siden malmte jeg innsiden og visiret i ulike nyanser av svart, grått og metallisk.

14) Now normally the clear spray used to cover up your worbla projects (Klarlakk fra f.eks. Clas Ohlson) is really glossy, and that was not the right look for this helmet. It was worn and not shiny. So I used a very matt clear latex spray on it. This makes the golden look of the bronse and fades it a lot. So it protects the paint job just as well as the normal spray we use, but you don’t get this glossy “Hey I just came out of the factory” -look. It killed me a bit that the colors faded, but it was the right look for the costume.

14) Vanligvis bruker de fleste cosplayere Klarlakk i en eller anne form (eks. fra Clas Ohlson) for å fullende sine worbla prosjekter. Denne er veldig blank og fin, og dette var ikke riktig for hvordan dette kostymet skulle se ut. Den skal være slitt og ikke skinnende blank. Dermed brukte jeg en veldig matt, gjennomsiktig latexspray. Dette tar bort en del av det gylne i bronsefargen og får den til å se mer grålig ut. Den beskytter like bra som klarlakken som vanligvis brukes, men du får ikke den blanke “Hey, jeg kom nettopp ut av fabrikken” -looken. Det gjorde litt vondt at den flotte fargen falmet, men det ble helt riktig utseende for dette kostymet.

DSC_0385

I love this design! I love them trees!

DSC_0387

A lot of shadowing and weathering of the “metal parts”

DSC_0390

Baby got back!

DSC_0392If you are going to compete with the costume, I highly recommend you really take care to make it look good on the inside as well on the outside. It makes a REALLY good impression! Here i chose to keep the pattern of the foam in the base, because it went really well with the rest of the costume/helmet. I made sure to prime, paint and weather the inside though.

Hvis du skal konkurrere i kostymet, så anbefaler jeg på det sterkeste at du passer på at det ser like bra ut på innsiden som på utsiden. Dette gjør et utrolig godt inntrykk hos dommerne! Her valgte jeg å beholde mønsteret i EVA-matten på innsiden fordi det passet veldig godt med resten av kostymet og hjelmen. Jeg passet på å behandle, male og “weather” innsiden på den selvfølgelig.

Advertisements