Just like a lot of other girls, I love rings! But don’t waste my time on diamond rings and jewelry. These are the rings I care about! Chain mail, ready for battle!

Now there are plenty of tutorials out there with different strategies for how to get on with your chain mail. This is however the most efficient way that I’ve found, but it is hardly the only one. Try a couple different strategies for yourself and see what suits you the best 😉

Det finnes flere oppskrifter med ulike strategier for å komme i gang med ringbrynjen din. Her skal jeg beskrive den mest effektive måten jeg har funnet, men det er langt ifra den eneste. Prøv et par forskjellige strategier selv og finn ut hvilken som passer deg best 😉

img_20151212_150813

Rings: First off you need to decide if you are going to make the rings yourself or buy them. There are sellers on Ebay for example who make the rings for you in different sizes and materials. It’s not hard to make them yourself, but the joints will be prettier and more seamless if you can cut them with a saw instead of pliers. And since I do not have a saw like that, I decided to buy them from American Chain mail.

Next thing you need to decide is what kind of material, thickness and size you want. You can get them in steel or aluminium for instance. The kind of material, thickness and size you choose will affect the weight and durability of the finished project. Read up or ask someone you know who has worked with this before if you are in doubt.

Ringer: Først av alt må du bestemme deg for om du skal lage ringene selv eller kjøpe dem. Det er flere selgere på for eksempel Ebay som lager ringer i ulike størrelser og metaller. Det er ikke vanskelig å lage ringene selv, men skjøtene vil bli mye penere og jevne dersom du kutter dem med en sag i stedet for tang. Og ettersom jeg ikke har en slik sag bestemte jeg meg for å kjøpe dem fra American Chain mail

Det neste du trenger er å avgjøre hva slags materiale, tykkelse og størrelse du ønsker deg. Du kan få ringer i stål og aluminium for eksempel. Typen material, tykkelsen og størrelsen du velger kan påvirke vekten og holdbarheten på det ferdige prosjektet ditt. Les deg opp eller spør noen du kjenner som har jobbet med dette før hvis du er i tvil.

20151212_210700

Tools: You are probably going to spend a lot of time with this, so you better make sure to get some really well suited tools for the job. These are important things to consider when getting your chain mail tools:

1) the right size for your hands (I have tiny hands so I got myself some small tools as well)

2) tools without ridges on the inside, since these will probably make considerable scratches in your shiny rings

I ended up buying 3-4 different tools that were meant for soldering. They are quite small and they are smooth on the inside. If you think you can do this with just your finger… oh dear summer child…

Verktøy: Du kommer sannsynligvis til å bruke mye tid på dette, så du kan like gjerne investere i skikkelig verktøy med det samme. Dette er viktige ting å ta hensyn til når du skal velge deg verktøy for å jobbe med ringbrynjen:

1) riktig størrelse for hendene dine (jeg har ganske små hender, så jeg fikk tak i små verktøy)

2) verktøy som ikke har tagger på innsiden, siden disse mest sannsynlig vil lage betydelige skraper i de blanke ringene

Jeg endte opp med å kjøpe 3-4 forskjellige verktøy som er ment for lodde ledninger. De er ganske små og er helt glatte på innsiden. Hvis du tror at du kan gjøre dette med bare fingrene dine… å kjære deg…

20151212_210637

When you get the rings they will look somewhat like the ones to the left. What is important is that you – ALWAYS – push them sideways and never apart. If you do pull them apart, then they will most likely not return to their round shape again later.

Når du får ringene vil de se ut som til venstre på bildet ovenfor. Det som er viktig er at du – ALLTID – åpner dem sidelengs og aldri fra hverandre. Drar du endene fra hverandre vil de sannsynligvis ikke returnere til sin runde form etterpå.

20151212_205026

You start off with 5 rings. The blue one in the middle here is what I will call the “Center ring” from here on. You’ll be making a buttload of these 5-ring-combos with my strategy, so just to be clear: Blue ring = Center ring

Du begynner med 5 ringer. Den blå i midten er hva jeg kaller “Center ring” framover. Du kommer til å lage en haug av disse 5-ring-komboene med min strategi, så bare for å være tydelig: Blå ring = Center ring

20151212_205059

And here you go. Your first 5-ring-combo with the lovely Center ring in the middle. What you do is you just click 4 rings onto a center ring and make sure you close up all of them really nice and smooth with your pliers.

Og her har vi den første 5-ring-komboen med den fine Center ringen i midten. Det du gjør er helt enkelt å klikke på 4 ringer på en center ring og sørger for å lukke alle skjøtene fint og jevnt med verktøyene dine.

20151212_205157

So now you just make A LOT of these! Close every single ring and make it pretty! Line them up like this with all the center rings pointing up in the same direction. The four surrounding rings should also lie like shown here.

Så nå må du lage mange av disse! Lukk hver eneste ring og gjør det jevnt! Legg dem ryddig på en linje med alle center ringene pekende opp i samme retning. De fire ringene rundt skal også ligge som vist på bildet ovenfor.

20151212_205218

So for every pair of 5-ring-combo you need 1 open ring. See here – I’ve opened it sideways. SIDEWAYS is good! Also, the center rings still point up in the same direction 😉

For hver 5-ring-kombo trenger du 1 åpen ring. Se her – jeg har åpnet den sidelengs. SIDELENGS er bra! Du kan også se at center ringene fremdeles peker opp i samme retning 😉

20151212_205250

What I would encourage you to do now is to get or make your own hook. I simply tured a damaged ring into a hook by bending it open like in the picture above. This is going to make it so much easier to attach all the 5-ring-combos.

I’ve now just moved the two 5-ring-combos onto each other, but they have not been attached yet. Here is where Mr Hook comes in (yummy…)

Jeg anbefaler deg å få tak i eller å lage din egen krok. Jeg har helt enkelt brukt en “ødelagt” ring og bøyd den til å bli en krok som vist på bildet over. Dette vil gjøre det mye enklere å koble sammen alle 5-ring-komboene framover.

Du ser også at jeg har flyttet den ene 5-ring-komboen over den andre, men de har ikke blitt festet til hverandre enda. Dette er hvor Herr Krok kommer inn (yummy…)

20151212_205456

To illustrate how I move the hook, I’ve used a piece of black thread here. Red arrows show you the direction. The hook have to move through 4 rings in total; the two upper rings of one 5-ring-combo and the two lower rings of the other 5-ring-combo. If the center rings are pointing up at you, the hook should move down from the left and up through the right like this. See the picture below as well.

For å illustrere hvordan kroken skal flytte seg har jeg brukt svart tråd her. De røde pilene viser deg retningen. Kroken skal bevege seg gjennom totalt 4 ringer; de to øvre ringene i en 5-ring-kombo og de to nedre ringene i den andre 5-ring-komboen. Hvis center ringene peker opp mot deg skal kroken bevege seg ned fra venstre og opp mot høyre. Se bildet nedenfor også.

20151212_205502

The direction is actually not important. The most important thing is that the center rings are pointing up the same way, and that the four touching rings are consistent with the rest. If you line up all the 5-ring-combos before you attach them you can make sure they are.

Retningen du beveger kroken i er egentlig ikke avgjørende. Det viktigste er at center ringene peker opp i samme retning og at de fire ringene som rører hverandre stemmer med resten. Hvis du legger alle 5-ring-komboene dine på rekke før du kobler dem sammen, kan du sikre deg om dette.

20151212_211850

And here I have hooked the pair of 5-ring-combos together. I then slide a new, open ring inside it and close it up with the pliers.

Her har jeg koblet et par med 5-ring-komboer sammen med kroken. Jeg stikker så en ny, åpen ring gjennom dem og lukker den med verktøyene.

20151212_205549

So then you continue to make a chain of these attached 5-ring-combos. Hooked rings (the attachment of 5-ring-combos) will from now on be RED.

Så fortsetter du å lage et kjede av disse sammenkoblede 5-ring-komboene. De sammenkoblede ringne (der jeg har brukt kroken for å feste 5-ring-komboer) vil fra nå av være RØDE.

20151212_205620

And you go on to make a couple of strings with these. Make them the same lengt. Here is a total of 7 pieces of 5-ring-combos with 6 hooked rings to attach them. The number you choose to use is not relevant, but you’ll soon understand why I am making all the same length. For now, just line the two strings up perfectly with all the center rings pointing up in the same direction and the surrounding rings as well.

Så fortsetter du med å lage noen kjeder med disse. Lag dem i samme lengde. I bildet ovenfor har jeg totalt 7 stykker 5-ring-komboer med 6 koblede ringer for å feste dem sammen. Antallet du velger er ikke viktig, men du vil senere forstå hvorfor jeg lager dem alle i samme lengde. Inntil videre så legg to kjeder med slike ved siden av hverandre med center ringene pekende opp i samme retning. De andre ringene rundt må også ligge parallelt.

20151212_205750

Now we are going to apply the same strategy with the hook to attach the two strings. You go down and up through 4 rings in total. Remember: BLUE = Center ring, RED = Hooked ring.

Nå skal vi bruke den samme strategien for å koble sammen de to kjedene. Du går ned og opp gjennom 4 ringer totalt. Husk: BLÅ = center ring, RØD = koblet ring.

 

 

20151212_211922

I insert my hook in the way shown by the black string, and then slide a new, open ring inside it. Closing it up. Just like before.

Her bruker jeg kroken igjen på samme måte som vist med den svarte tråden ovenfor. Jeg stikker så en ny, åpen ring gjennom dem og lukker den. Akkurat som tidligere.

 

20151212_210044

And this is what you get! Center rings and Hooked ring all point up in the same direction.

Og slik blir det seende ut. Center ringene og de koblede ringene peker alle opp i samme retning.

 

20151212_210024

And then you continue this. Just make sure that you don’t miss any rings or that the rings shift. The chains have to be alligned at all times to be safe. If you miss one though, you’ll find out at the end =P

Så fortesetter du på samme måte. Bare vær nøye så du ikke mister noen ringer eller at ringene forskyver seg. Ringene bør være plassert riktig ovenfor hverandre hele veien for å være sikker. Skulle du hoppe over en ring likevel, så merker du det i slutten av kjeden =P

 

20151212_210313

So if you made strings of a certain amount of 5-ring-kombos, then you should be able to add string by string until you have a patch. The reason why I prefer making patches like this with the same amount of 5-ring-combos in each and every one, is that I’m not certain what costume I’ll be making with them yet. All I know is that I can add as many patches as I need for any costume when I figure it out. It is also easier to work with smaller patches, since it starts to gain weight when it grows. Anyways, that’s what I found out was most practical for my purpose.

Så hvis du har laget flere kjeder med det samme antallet 5-ring-komboer så bør du kunne legge til kjede på kjede til du har en brikke/rute. Grunnen til at jeg foretrekker å lage slike brikker er at jeg ikke vet hvilket kostyme jeg skal bruke dem til ennå. Alt jeg vet er at jeg kan koble på så mange slike ruter som jeg vil til å passe et hvilket-som-helst kostyme når jeg finner ut av det. En annen grunn er at det er enklere å jobbe med mindre brikker, ettersom dette blir fort tyngre når det blir større deler. Det er i hvert fall den mest praktiske måten å jobbe med det på, synes jeg.

20151212_210349

These are the patches I made. There are 8 strings of 7 x 5-ring-combos in each (419 rings per patch to be exact!)

Dette er brikkene/rutene jeg har laget. Det er 8 kjeder med 7 x 5-ring-komboer i hver av dem (419 ringer per brikke for å være nøyaktig!)

 

I have not yet started to make a costume out of them, but I have a plan to make it the same way I would any shirt or coat. I’ll make a mockup of a sort and then I’ll use a usual sewing pattern to “line out” the chain mail. I’ll then attach the patches and add wherever needed to get the same shapes as any sewn clothing. I may post a new tutorial on this later on.

Jeg har ikke begynt å lage et kostyme ut av dette enda, men jeg har en plan om å lage det på samme måte som enhver skjorte eller jakke. Jeg begynner med en mockup av et slag og bruker vanlig fremgangsmåte for mønster. Jeg kobler sammen de brikker av ringbrynje og legger til der det behøves som med ethvert annet sydd plagg. Det kan være at jeg lager en ny tutorial for dette senere.

 

Happy chaining, guys!!!

 

 

 

If you want to see a video, I’ve used these two to learn the basics and modified my own strategy based on them:
Flynntastic: https://www.youtube.com/watch?v=k1cJu7TOo5c

Epicfantasy: https://www.youtube.com/watch?v=EUrY7uwcYsI

 

 

Advertisements