One of the things a lot of people ask me about is how I make my fake leather / faux leather look more authentic. I’ve been planning to make sort of a series of tutorials for different ways of working with fake leather. Now the reason why I choose to work with fake leather instead of real leather is that real leather is 1) too expencive and 2) because I don’t feel right about using another creatures hide for my costuming hobby. I know that there are a bunch of cosplayers / costumers who feel the same way, so therefore I have been dedicated to use fake leather and make the best out of this material.

In this first tutorial I am going to show you how to make leather belts and straps for multiple uses.

En av de tingene mange spør meg om er hvordan jeg få fuskeskinn (skai) til å se mer autentisk ut. Jeg har planlagt en stund å lage en slags serie med beskrivelser for hvordan man kan jobbe med fuskeskinn. Grunnene til at jeg foretrekker å jobbe md skai er at ekte skinn/lær er 1) for dyrt og 2) at jeg ikke føler meg komfortabel med å bruke andre skapningers skinn til min kostymehobby. Jeg vet at det er en andel cosplayere og kostymemakere som føler på samme måte. Derfor har jeg jobbet med ulike måter å få det beste ut av dette materialet.

I denne første veiledningen vil jeg vise hvordan man lett kan lage belter og stropper for ulike formål.

 

First of all you need to get your hands on some nice fake leather (pleather). You normally find this with the upholstery fabrics in your store. This material consist mostly of a “net” of threads on the backside (to keep everything together) and then a plastic layer on the front side that imitates the texture of leather. You can get it with different gradients of rough or fine texture.

Først av alt må du få tak i fuskeskinnet (skai). Dette finner du oftest i møbelavdelingen i tekstilbutikkene. Denne tekstilen består for det meste av et “nett” med tråder på baksiden (som holder alt sammen) og et mykt lag med plastikk på framsiden som imiterer teksturen til skinn. Du kan få tak i ulike grader av grov eller fin tekstur.

20160328_113202

First of all decide on how broad the belt or strap is going to be. In my case I needed belts that were 3 cm wide and straps that were 2 cm wide. That means I need to cut out straps that are twice as wide. So I am going to need to cut out 6 cm and 4 cm pieces.

Now place your fabric on a table with the backside tured up. Use a stirdy ruler of some sorts and make a straight line down the length of the fabric. Now start drawing up lines that are twice the width you need. It will make your life a lot easier if you make a middle mark as well. This means that in the case of a 3 cm wide belt you need to draw a 1st line, then a line at 3 cm and a second line at 3 cm. All in all 6 cm wide strap with a middle line 3 cm from both edges.

If you need multiple belts/straps, then draw them all up. Then start your cutting, making sure you cut at the correct lines.20160324_081136

Til å begynne med behøver du å avgjøre hvor vide beltene / reimene skal være. I mitt tilfelle trengte jeg belter som var 3 cm brede og reimer som var 2 cm brede. Det betyr at jeg må klippe ut remser som er dobbelt så brede som det jeg trenger. Altså må jeg klippe ut remser på 6 cm og 4 cm.

Legg tekstilen på en overflate med baksiden pekende opp. Bruk et tekstillinjal eller tilsvarende og tegn en rett strek langs langsiden av tekstilen. Tegn deretter linjer som er dobbelt så brede som det du trenger. Du gjør ting mye enklere for deg selv senere dersom du på dette tidspunktet tegner opp en midtlinje også. Det vil si at hvis jeg trenger et 3 cm bredt belte, så tegner jeg først opp en linje, deretter en linje 3 cm over og en andre linje 3 cm over. Til sammen blir dette en 6 cm bred remse med en midtlinje som er 3 cm fra begge kantene.

Trenger du flere belter/reimer så tegn opp alle sammen. Begynn deretter å klippe ut, men vær sikker på at du klipper langs de riktige linjene.

20160324_084657

When you have cut them all I would advice you to find something round, perhaps a cardboard roll of some sorts. If you don’t have one, then you can roll up the strap itself. However a core will be helpfull. The second thing you need is a strong fabric glue. Personally I swear by the brand Güterman creativ. This is a kind of contact glue for fabrics. Now draw a line of glue along each side of your middle line, although not too close to the middle.

Når du har klippet ut alle remsene du skal ha anbefaler jeg at du bruker noe rundt, for eksempel en papprull av noe slag. Hvis du ikke har det kan du rulle opp remsa i seg selv. Jeg anbefaler likevel å bruke noe rundt i midten. Den andre tingen du trenger er et sterkt tekstillim. Personlig sverger jeg til dette merket: Güterman creativ (kjøpt på Stoff og Stil). Dette er et slags kontaktlim for stive tekstiler. Tegn en linje med limet langs hver side av midtlinjen, men ikke alt for nære midten.

20160324_084828

Now press the edges of the strap together so they meet at the middle line. Do this one part at a time and make sure to roll it up as you go so it stays there. Pleather is going to be stiff so it will try to bounce back. Hence you need to keep firmly rolling it up so it stays there.

Nå må du legge kantene på remsa sammen så de møtes ved midtlinjen. Gjør dette del for del mens du ruller den opp underveis slik at den holder seg der. Skai er ganske tykt og stivt slik at den vil rulle seg tilbake. Av denne grunn må du fortsette å rulle den opp underveis slik sidene holder seg på plass.

20150704_143545

20150704_143523

Once you are done it will probably look something like this. Now tape it down or use a rubber band to keep it there. Wait for the glue to dry before you unroll it.

Når du er ferdig så ser det antakeligvis ut som dette. Nå må du lime enden fast eller bruk en gummistrikk for å holde den på plass. Vent til limet har tørket før du ruller den opp igjen.

20160324_084839

The next part is optional and depends on the look your are going for.  Now the glue may be enough to keep the belt / strap closed, but if you are going to be active using this part of the costume, sewing it down along the edges may be a good idea.

Again – depending on the look you are going for – choose your stitch length wisely. I usually use a pretty wide stich length.

Den neste delen er valgfri og kommer an på hvordan sluttresultatet skal se ut. Limet kan være godt nok til å holde beltet / reima lukket, men hvis du skal være aktiv med denne delen av kostymet, så kan det være lurt å sy den ned langs kantene.

Igjen, avhengig av sluttresultatet du vil ha, så tenk gjennom hvilken stinglengde du skal bruke for dette. Jeg bruker vanligvis en ganske stor stinglengde (3-4 som er maks på min maskin).

20160328_185920Backside   –   Front side without sewing   –   Front side with sewing

 

If you want to add weathering (I am going to do another tutorial on that later) then now is the right time. It may seem wiser to to this at an earlier stage, but that depends on if you are going to sew down the edges or not. If you weather it with paint then you may experience that the paints makes it tacky so that some pleathers may get stuck under the sewing foot.

Now just add whatever details you wish and have fun!

Hvis du skal skitne eller elde (weather) beltet (jeg skal lage en annen beskrivelse av dette senere) så er dette et godt tidspunkt. Det kan virke mer fornuftig å gjøre dette tidligere i forløpet, men det kommer an på om du skal sy ned kantene eller ikke. Hvis du har eldet skaien med  med maling så kan du oppleve at malingen gjør tekstilen mer klissete og derfor kan enkelte fuskeskinn sette seg fast under symaskinfoten.

Siste steg er å legge til de detaljene du måtte ønske og slå deg løs.

 

Advertisements